76100431_0_20121007-114105
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย ขันธชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2521
76100431_0_20121007-113746
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาน นันทวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2523 – 2526
76100431_0_20121007-113933
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรี แสงศิลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2534-2536
76100431_0_20121007-113617
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต สันนะกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2539
76100431_0_20121007-113648
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540
76100431_0_20110804-111620
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี ศรีสกุลไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2543
aa
ชื่อ-นามสกุล : นายธนชาต สินสิริพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ธ.ค. 57-ปีปัจจุบัน
76100431_0_20160705-140026
ชื่อ-นามสกุล : นายยืน เสืออบ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :