วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-net ม.3 งานวัดผล
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-net ม.6 งานวัดผล
15 ก.พ. 58 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มบริหารทั่วไป
15 ก.พ. 58 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557 กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ก.พ. 58 ถึง 18 ก.พ. 58 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียน งานวัดผล,ครูประจำวิชา
16 ก.พ. 58 ถึง 18 ก.พ. 58 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียน งานวัดผล,ครูประจำวิชา
19 ก.พ. 58 ตลาดนัดโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
19 ก.พ. 58 ปัจฉิมนิเทศ,กิจกรรมลานเยาวชน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 ก.พ. 58 สอบ ม.1,ม.2 ใน 5 สาระหลัก งานวัดผล
23 ก.พ. 58 ถึง 25 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 งานวัดผล
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ติดตามและแก้ผลการเรียนตามตารางสอน ครูประจำวิชา
27 ก.พ. 58 ส่งเอกสารนิเทศในแต่ล่ะกลุ่มสาระฯ งานนิเทศ
27 ก.พ. 58 ส่งเอกสารนิเทศในแต่ล่ะกลุ่มสาระฯ งานนิเทศ
05 มี.ค. 58 ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ทุกระดับชั้น งานวัดผล,ครูประจำวิชา
06 มี.ค. 58 ส่งข้อมูลสำหรับรายงานผลตามจุดเน้น งานบริหารวิชาการ
06 มี.ค. 58 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งผลการประเมินคุณลักษณะฯ งานวัดผล,ครูประจำวิชา
17 มี.ค. 58 อบรมการจัดทำและส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน งานบริหารวิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 และ ปวช.1 นักเรียนในระบบ งานบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 58 อนุมัติการจบของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 และ ปวช.3 งานทะเบียน
27 มี.ค. 58 รับใบ ปพ.1 และประกาศนียบัตรชั้น ม.3,ม.6 และ ปวช.3 งานทะเบียน
30 มี.ค. 58 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 และ ปวช.1 กลุ่มบริหารทั่วไป,กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มบริหารวิชาการ
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 และส่งแผนการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ,ครูประจำวิชา