76100431_0_20110607-112536

ตราประจำโรงเรียน มณฑปแผ่รัศมีบนภูเขา
มณฑป     หมายถึง  ความสำเร็จอันงดงาม
ภูเขา         หมายถึง  ความมั่งคงแข็งแรง กล้าแกร่ง
รัศมี          หมายถึง  ความรุ่งโรงจ์ทางการศึกษา และดีเด่นทางจริยธรรม