อบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

Posted by:

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เป็นศูนย์จัดอบรมสะเต็มศึกษาระดับ ประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม  2560  ขอเรียนเชิญท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้พร้อมกันที่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 8.30 น. ตามวันเวลาที่กำหนด

0

Add a Comment